Om terapi

En del personer som kontaktar mig har redan försökt att lösa sina problem på egen hand. Några befinner sig i akut kris eller trauma. Jag erbjuder individuell KBT inriktad samtalsterapi inom de flesta problemområden. För enskilda, par, familjer och ledare.

Vad är KBT?

ETT EVIDENSBASERAT BEHANDLINGSSTÖD SOM VERKLIGEN FUNGERAR

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar, känslor och vår informationsbearbetning samt Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera innefattar KBT även andra behandlingsmetoder, och får närmast betraktas som ett paraplybegrepp. Exempel på nya inslag inom KBT är mindfulnessbegreppet, som har sina rötter i österländsk meditation.

Hur går det till?

En kognitiv beteendeterapi inleds alltid med en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Behandlingen präglas av en tydlig ambition att arbeta enligt de senaste forskningsrönen.

Man analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får. Först därefter kan man se vad man behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd. Klient och terapeut utformar en behandlingsplan med konkreta målsättningar.

I KBT ingår en del undervisning tillsammans med hemuppgifter. Terapeuten är alltid tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför man använder en viss metod. Det innebär att klienten får generella kunskaper om, men också ökad kännedom om sina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer.

Jag behandlar

Stress/Utmattning
Ångest/Panikångest
Depressioner
Låg självkänsla
Fobier, social eller specifik
Kris och trauma
Sömnproblem
Tvångssyndrom (OCD)
Mental träning & Tillståndshantering
Relationsproblem
Ätstörningar

Vad är NLP?

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och används främst inom coaching.

NLP är ett kunskapsområde som skapades i mitten av 70-talet av en professor i lingvistik (språkvetenskap) och en matematiker. Namnet NLP syftar på hjärnan (neurologi) och språket (lingvistik) och hur dessa två tillsammans skapar vår subjektiva upplevelse av verkligheten och vårt sätt att reagera på den (vår "programmering"). NLP är ett praktiskt inriktat kunskapsområde som innehåller en stor mängd verktyg för att utveckla, påverka och förstå sig själv och andra. NLP sorteras in som kognitiv beteendepsykologi och har blivit ett nytt område inom den akademiska världen.